Anvisningar för kollegial granskning

Thanatos syfte är att främja dialogen mellan de olika ämnesområdena inom dödsforskning. Skribenterna ska ta hänsyn till detta genom att använda klarspråk, undvika facktermer och förklara termer som används inom specialområdet. Beslut om publicering efter referentgranskning och eventuella korrigeringar fattas av redaktionen. Tidningens språk är finska, svenska och engelska. Skribenter som lämnar in texter på svenska och engelska förbinder sig att själv låta dem språkgranskas på egen bekostnad efter referentgranskningen.

Referentens utlåtande (1–2 sidor) ska ta ställning till huruvida artikeln ska rekommenderas för publikation och/eller om den behöver redigeras och i vilken omfattning.

Frågor att ta hänsyn till vid granskning av manuskript:

1. Beskriv manuskriptet och utvärdera hur relevant och aktuellt artikelns ämne är för den finländska och/eller internationella läsarkretsen inom dödsforskning.
2. Tillför manuskriptet någonting nytt och hur relaterar den till tidigare forskning?
3. Utvärdera artikelns struktur, argumentation och stilistiska flyt (t.ex. innehållets relevans för ämnesområdet, metodik och skribentens förtrogenhet med teorin).
4. Granska språket och referenstekniken.
5. Markera korrigeringar/förbättringar och ange tydligt om det är frågan om förslag eller krav. Gör om möjligt dina notationer direkt i texten på den plats som ska korrigeras eller använd numrering.
6. Skriv ett utlåtande där du anger om du förespråkar publicering av texten.