Julkaisukäytännöt: avoin julkaiseminen, vertaisarviointi ja tekijänoikeudet

Tavoitteet ja julkaisuala

Thanatos on voittoa tavoittelematon, akateeminen, avoin ja monitieteellinen online-journal, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Thanatosta julkaisee Suomen Kuolemantutkimuksen Seura Ry (SKS). Thanatos julkaisee vertaisarvioituja alkuperäisartikkeleja, tutkimusraportteja, kirja-arvioita, kolumneja, seminaariraportteja ja muita tekstejä, kuten runoja, kommentaareja ja pääkirjoituksia. Hyväksymme kirjoituksia suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Thanatoksen tavoitteena on edistää monitieteistä dialogia tutkijoiden ja muiden alan toimijoiden välillä sekä laajentaa keskustelua kuolemasta ja kuolemisesta yli perinteisten tieteen rajojen. Thanatoksen pääyleisö on kuolemantutkimuksesta ja surututkimuksesta kiinnostuneet tutkijat, ammattilaiset sekä muut toimijat.

Toimitus- ja vertaisarviointiprosessit

Thanatos julkaisee sekä vertaisarvioituja artikkeleja ja raportteja sekä ei-vertaisarvioituja tekstejä. Kaikki käsikirjoitukset, abstraktit ja erikoisnumeroehdotukset tulee lähettää päätoimittajille (katso yhteystiedot alla).

Päätoimittajat tekevät yhdessä toimituskunnan kanssa kaikista käsikirjoituksista ja abstrakteista ensimmäisen päätöksen, sopiiko ehdotus Thanatoksen tavoitteisiin ja julkaisualaan sekä täyttääkö ehdotus akateemiset laatuvaatimukset. Käsikirjoitus tai abstrakti voidaan tässä vaiheessa joko hylätä (desk rejection) tai hyväksyä vertaisarviointiprosessiin.

Thanatos käyttää kaksoissokkoutettua vertaisarviointia kaikille tutkimusartikkeleille (alkuperäistutkimukset, joiden pituus on 8000 sanaa), jossa vähintään kaksi riippumatonta ja toimituskunnan ulkopuolista asiantuntijaa arvioivat käsikirjoitukset (ensisijaisesti tohtoritasoinen asiantuntija, mutta joissain tapauksissa saatamme käyttää muita asiantuntijoita käsikirjoituksen niin vaatiessa). Joissain tapauksissa pyydämme kolmannen arvioitsijan lausunnon. Tutkimusraporttien (alkuperäisartikkelit, joiden pituus on 5000 sanaa) kohdalla käytämme kaksoisokkoutettua arviointia yhden riippumattoman ja toimituskunnan ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Suosittelemme vertaisarvioitsijoille noin neljän viikon palautusaikaa, mutta joissain tapauksissa arviossa voi mennä pidempään. Vertaisarvioinnin jälkeen päätoimittajat tekevät toimituskunnan kanssa lopullisen päätöksen julkaisemisesta, ottaen huomioon arvioitsijoiden suositukset.

Muita tekstejä, kuten kirja-arvioita, seminaariraportteja, kolumneja ja pääkirjoituksia emme lähetä vertaisarvioon. Muut tekstit käyvät läpi toimituskunnan arviointiprosessin, jossa tekstien akateeminen laatu ja sopivuus Thanatokseen arvioidaan.

Thanatos seuraa Suomen tiedekustantajien liiton ja Tutkimuseettisen neuvottelukunan ohjeistuksia. Thanatoksella on Julkaisufoorumin luokitus 1. Thanatoksella on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnus ja täten noudatamme valtuuskunnan vertaisarviointiprosessia koskettavia vaatimuksia. Jokainen tutkimusartikkeli, jolle on annettu vertaisarviointitunnus, käy läpi vertaisarviointiprosessin, jossa vähintään kaksi riippumatonta ja toimituskunnan ulkopuolista asiantuntijaa arvioi artikkelin laatua ja tieteellisiä meriittejä. Thanatos seuraa myös julkaisuvaatimuksia, jotka Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ja World Association of Medical Editors (WAME) ovat laatineet. Julkaisuvaatimukset on luettavissa COPE:n sivuilta (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing).

Julkaisuetiikka

Noudatamme hyviä akateemisia käytäntöjä. Emme hyväksy plagiointia ja plagioinnista epäillyt tekstit tarkastetaan Turnitin-ohjelmalla. Emme julkaise tekstejä, jotka todetaan hyvien akateemisten käytäntöjen vastaisiksi (sisältäen plagioinnin, viitteiden manipuloinnin ja tutkimusmateriaalien väärentämisen) ja julkaistujen artikkelien julkaisu perutaan.

Valitukset ja vetoomukset käsitellään toimituskunnan kesken. Riipumattoman ja toimituskunnan ulkopuolisen asiantuntijan arviota pyydetään lopullisen päätöksen läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi.

Kunkin kirjoittajaksi listatun henkilön tulee tehdä käsikirjoitukseen suora ja merkittävä kontribuutio. Kontribuutio voi olla käytännöllinen tai tiedollinen, ja se voi koskea esimerkiksi tutkimusasetelmaa, tutkimuksen tai artikkelin konseptia, aineiston keruuta, anlyysiä ja tulkintaa, teoreettista panosta, argumentin rakennetta tai sisältöä, tai käsikirjoituksen kirjoittamista, luonnostelua ja/tai oikaisua ja muutoksia. Kaikkien kirjattujen kirjoittajien tulee hyväksyä artikkelin viimeinen versio ja kaikki kirjatut kirjoittajat ovat yhteisvastuussa käsikirjoituksen sisällöstä.

Avoin julkaiseminen, tekijänoikeudet ja käyttöluvat

Thanatos on avoin julkaisu ja kaikki sen sisältö on vapaasti luettavissa heti julkaisusta lähtien ilman maksua tai rekisteröitymistä. Sisällön tekijänoikeus on Suomalaisen Kuolemantutkumuksen Seura Ry:llä, joka omistaa myös nettisivut (https://thanatos-journal.com/) ja (https://kuolemantutkimus.com/).

Kirjoittajilla on oikeus kopioida ja jakaa työtään Creative Commons BY-NC-ND -lisenssin mukaisesti. Viite alkuperäiseen materiaaliin ja kirjoittajiin tulee aina käydä ilmi (Thanatos vuosikerta, numero, vuosi, artikkelin otsikkon, kirjoittajat, URL). Thanatoksessa julkaistuja artikkeleja ja tekstejä voidaan julkaista muissa yhteyksissä uudelleen, mutta alkuperäisen julkaisun tiedot (Thanatos vuosikerta, numero, vuosi, artikkelin otsikkon, kirjoittajat, URL) on käytävä ilmi, eikä uudelleenjulkaisu saa rikkoa CC-BY-NC-ND-lisenssiä.

Thanatos käyttää Creative Commons BY-NC-ND -lisenssiä. Kuka tahansa saa lukea, ladata, kopioida, jakaa, tulostaa, etsiä, lainata ja linkittää Thanatoksen sisältöä sisältäen artikkelian kokotekstit, arkistoida niitä, tallentaa ohjelmistoihin tai käyttää niitä mihin tahansa lailliseen tarkoitukseen CC-BY-NC-ND lisenssin sallimalla käyttöalueella. Kaikessa käytössä on käytävä ilmi alkuperäinen lähde (Thanatos vuosikerta, numero, vuosi, artikkelin otsikkon, kirjoittajat, URL), hyvien akateemisten käytäntöjen ja CC-BY-NC-ND-lisenssin mukaisesti. Thanatoksen sisältöä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Thanatoksen sisältöä ei saa adaptoida, uudelleenjärjestää, muuttaa tai pävittää ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Creative Commons -lisenssi

Maksut

Thanatoksen koko sisältö on täysin avoin heti julkaisupäivästä lähtien, ilman karenssiaikaa (embargo), ilman käyttömaksuja tai tarvetta rekisteröitä käyttäjäksi. Julkaiseminen Thanatoksessa on ilmaista, mutta oikoluvun ja kielentarkastuksen järjestäminen sekä kustannukset ovat kirjoittajan/kirjoittajien vastuulla.

Lehden tiedot

ISSN: 2242-6280

URL: https://thanatos-journal.com/

Yhteystiedot: päätoimittajat Ilona Pajari (kuolemantutkija[a]gmail.com) ja Anna Ilona Rajala (anna.i.rajala[a]tuni.fi)