Thanatos på svenska

Creative Commons -lisenssi
ISSN 2242-6280

Thanatos är en referentgranskad, mångdisciplinär vetenskaplig webbtidning som ges ut två gånger om året av Sällskapet för finländsk dödsforskning. Tidningen utkommer i första hand på finska, men även svenska och engelska artiklar tas emot. Skribenterna måste själva bekosta språkgranskning. I det redaktionella arbetet anlitas externa specialister (referenter). Thanatos har Publikationsforumets klassificeringsnivå 1.

Thanatos syfte är att främja dialogen mellan de olika ämnesområdena inom dödsforskning genom att erbjuda ett forum för tvärvetenskaplig diskussion. Sällskapet tar emot förslag på allt från artiklar och bokrecensioner, forsknings- och konferensrapporter till mer informella skriverier, till exempel kolumner eller filmrecensioner.

VA_tunnus_tekstein_iso

Chefredaktörer

Ilona Pajari (ilona.pajari[a]jyu.fi) och Anna Ilona Rajala (anna.i.rajala[a]tuni.fi)

Redaktionen

Kaarina Koski (kaarina.koski[a]utu.fi)
Anna Liisa Aho (anna.l.aho[a]uta.fi)
Maija Butters (maija.butters[a]gmail.com)
Anna Huhtala (anna.huhtala[a]tuni.fi)
Kirsi Kanerva (kirsi.kanerva[a]utu.fi)
Saila Leskinen (saila.hj.leskinen[a]gmail.com)
Timo Uotinen (timo.uotinen[a]gmail.com)

Webmaster
Anna Ilona Rajala (anna.i.rajala[a]tuni.fi) och Timo Uotinen (timo.uotinen[a]gmail.com)

Intresserad av redigering Thanatos? Kontakta chefredaktörer Ilona Pajari (kuolemantutkija[a]gmail.com) eller Anna Ilona Rajala (anna.i.rajala@tuni.fi).

Till skribenten

Thanatos är en referentgranskad, mångdisciplinär vetenskaplig webbtidning som ges ut två gånger om året av Sällskapet för finländsk dödsforskning. I tidningen behandlas olika ämnesområden inom dödsforskning genom följande texttyper:

– Vetenskapliga artiklar
– Bokrecensioner
– Forskningsrapporter
– Konferensrapporter
– Kolumner

Thanatos syfte är att främja dialogen mellan de olika ämnesområdena inom dödsforskning. Skribenterna ska ta hänsyn till detta genom att använda klarspråk och undvika facktermer. Förklara termer som används inom ditt eget specialområde. Beslut om publicering efter referentgranskning och eventuella korrigeringar fattas av tidningens redaktion.

Tidningens språk är finska, svenska och engelska. Skribenter som lämnar in texter på svenska och engelska förbinder sig att själv låta dem språkgranskas på egen bekostnad efter referentgranskningen. Upphovsrätten förblir hos skribenten.

Artiklar och andra texter kan skickas till thanatos.jounal@gmail.com. 

Längd, bilder och tabeller

Den rekommenderade längden för vetenskapliga artiklar är 8 000 ord. Kommentarer, kolumner, bokrecensioner, konferensrapporter och andra artiklar ska helst vara högst 2 000 ord långa. Godkända filformat är *.docx, *.doc och *.rtf.

Textformatering

Använd ingen textformatering, indrag eller siddefinitioner utöver det som ingår i de vanligaste ordbehandlingsprogrammen. Kontakta alltid chefredaktören om du är osäker!

Endast följande formateringar är tillåtna:

– Teckenstorlek 12
– Radavstånd 1,5
– Times New Roman

Långa citat från intervjuer eller litteratur skrivs som separat paragraf. Intervjucitat ska kursiveras och underrubriker kan anges med fet stil. Fotnoter placeras längst ner på samma sida. Överväg själv om det är absolut nödvändigt att använda fotnot eller om den istället kan ingå i brödtexten. Fotnoter markeras med löpande numrering (inte med t.ex. bokstäver eller romerska siffror).

Ange följande information högst upp till vänster på artikelns första sida:
– Skribentens namn och utbildning
– Universitet eller arbetsgivare
– Telefonnummer och/eller e-post
– En kort, fritt formulerad presentation av skribenten (forskningsområde, pågående projekt, senaste publikationer, forskningsintressen m.m.)
– En engelsk sammanfattning på 400 ord (språkgranskas på skribentens bekostnad)

Bilder och tabeller

Texten får innehålla tabeller och bilder. Skribenterna ansvarar för rätten att publicera bilderna. Eventuella bildfiler skickas per e-post som jpg- eller gif-filer med bildupplösning på minst 150 dpi. Bildfiler och tabeller ska vara tillräckligt små (max. 2000 kB) för att inte göra webbtidningen långsam att ladda.

Filerna ska skickas i separata e-postmeddelanden, namngivna med löpande numrering och med rubriker enligt temat. Bilderna och tabellerna ska numreras och inkluderas i texten på följande sätt:

Bild 1. Bildtext. Bild: Namn på fotograf/upphovsrättsinnehavare, årtal.

Bild 1. Bild på någonting. Bild: Miia Meikäläinen, 2011.

Tabell 5. Tabelltext.

Tabell 5. Resultaten uppvisar en tydlig variation.

Källhänvisningar

Thanatos använder Chicago Author-date referenssystem. Referenser anges i texten inom parentes ”Efternamn år, sidnummer”, dvs.: (Menninkäinen 2001, 45–48). Flera författare separeras med semikolon (Menninkäinen 2001, 45; Käki 1994; Rowan 2010, 667). Eventuella kommentarer och arkivreferenser anges som fotnot. I övrigt ska onödig användning av fotnoter undvikas.

Monografier och e-böcker

Tidskrifter

 

Tidningsartiklar och internetsidor

Intervjuer

Stamper, Kory. 2017. “From ‘F-Bomb’ to ‘Photobomb,’ How the Dictionary Keeps Up with English.” Intervju av Terry Gross. Fresh Air, NPR, 19 april 2017. Audio, 35:25. http://www.npr.org/2017/04/19/524618639/from-f-bomb-to-photobomb-how-the-dictionary-keeps-up-with-english.

För referenter

Anvisningar för referenter

Thanatos syfte är att främja dialogen mellan de olika ämnesområdena inom dödsforskning. Skribenterna ska ta hänsyn till detta genom att använda klarspråk, undvika facktermer och förklara termer som används inom specialområdet. Beslut om publicering efter referentgranskning och eventuella korrigeringar fattas av redaktionen. Tidningens språk är finska, svenska och engelska. Skribenter som lämnar in texter på svenska och engelska förbinder sig att själv låta dem språkgranskas på egen bekostnad efter referentgranskningen.

Referentens utlåtande (1–2 sidor) ska ta ställning till huruvida artikeln ska rekommenderas för publikation och/eller om den behöver redigeras och i vilken omfattning.

Frågor att ta hänsyn till vid granskning av manuskript:

1. Beskriv manuskriptet och utvärdera hur relevant och aktuellt artikelns ämne är för den finländska och/eller internationella läsarkretsen inom dödsforskning.
2. Tillför manuskriptet någonting nytt och hur relaterar den till tidigare forskning?
3. Utvärdera artikelns struktur, argumentation och stilistiska flyt (t.ex. innehållets relevans för ämnesområdet, metodik och skribentens förtrogenhet med teorin).
4. Granska språket och referenstekniken.
5. Markera korrigeringar/förbättringar och ange tydligt om det är frågan om förslag eller krav. Gör om möjligt dina notationer direkt i texten på den plats som ska korrigeras eller använd numrering.
6. Skriv ett utlåtande där du anger om du förespråkar publicering av texten.